AnnouncementsFeaturedLatest News

Lynnwood Launches Community Equity Survey

Help us better understand what our community wants and needs!

Take the Community Equity Survey today!

¡Ayúdenos a comprender mejor lo que nuestra comunidad quiere y necesita! ¡Responda a esta encuesta sobre la equidad comunitaria hoy mismo!

우리 커뮤니티가 원하는 것과 필요한 것을 더 잘 알도록 도와 주십시오! 커뮤니티 에퀴티 설문 조사에 오늘 당장 응해 주십시오!

Hãy giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì cộng đồng của chúng ta muốn và cần! Tham gia Khảo sát Công bằng Cộng đồng ngay hôm nay!

The Community Equity Survey will help us learn more about your experiences in Lynnwood as we strive to be a safe, welcoming, and equitable place to live, work, worship, and play. The survey is anonymous, will take 20 minutes of your time, and your participation is greatly appreciated!


Esta encuesta sobre la equidad comunitaria nos ayudará a conocer más sobre sus experiencias en Lynnwood mientras nos esforzamos por ser un lugar seguro, acogedor y equitativo para vivir, trabajar, ir al lugar de culto, y divertirse. Esta encuesta es anónima, le tomará 20 minutos de su tiempo, y su participación es muy valiosa y apreciada.


이 커뮤니티 데퀴티 설문 조사는 우리가 린우드를 살기에, 일하기에, 에배드리기에, 그리고 놀기에 안전하고, 환영 받고 동등한 대우를 받도록 전력을 기우릴 때에, 여러분이 린우드에서 경험한 것을 더 잘 알 수 있게 도울 것입니다. 이 설문 조사는 익명으로 진행 되며 20분만 시간 내시면 됩니다. 그러므로 여러분의 참여에 큰 감사를 드립니다!


Bảng khảo sát Công bằng Cộng đồng sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về trải nghiệm của bạn ở Lynnwood để chúng tôi tiếp tục cố gắng trở thành một nơi an toàn, thân thiện và bình đẳng để sống, làm việc, thờ cúng và vui chơi. Cuộc khảo sát ẩn danh, sẽ mất 20 phút thời gian của bạn và sự tham gia của bạn được đánh giá rất cao!


For questions or to request a paper survey or a large print survey, contact Doug Raiford at draiford@LynnwoodWA.gov or 425-670-5004.

Fill out the survey online today by visiting www.LynnwoodWA.gov/EquitySurvey 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *